Najczęściej zadawane pytania

Pytania dłużników

1Czym jest upadłość?
Upadłość to stan prawny, w którym osoby niewypłacalne, które nie mogą regulować swoich zobowiązań i złożyły wniosek do Sądu o ogłoszenie swojej upadłości. Sąd ogłasza upadłość dłużnika, później określanym upadłym.
2Kiedy jest się niewypłacalnym?
Osoba niewypłacalna to osoba, która nie może na bieżąco regulować swoich zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek, kredytów i składek w przypadku byłych przedsiębiorców.
3Kto może złożyć wniosek o upadłość?
Wniosek o upadłość może złożyć każda osoba osobiście lub przez pełnomocnika. Osoba fizyczna lub osoba, która prowadziła kiedyś działalność - obecnie wykreśloną może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej - konsumenta, Przedsiębiorca musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa.
4Ile kosztuje ogłoszenie upadłości?
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie Sądowej w wysokości 30zł. Koszty złożenia wniosku przez pełnomocnika zależą od indywidualnej sytuacji dłużnika oraz wybranej kancelarii.
5Kim jest syndyk?
Syndyk to osoba wyznaczona przez Sąd do prowadzenia postępowania upadłościowego, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Listę doradców można sprawdzić na stronie ministerstwa sprawiedliwości.
6Jakie są minusy ogłoszenia upadłości?
Zarząd nad Twoim majątkiem zostaje przekazany syndykowi. Banki w momencie obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zablokują Twoje rachunki. Syndyk odblokuje Ci jeden z nich, będziesz mógł dalej z niego korzystać. Zawieranie nowych umów np. dot. abonamentu mogą być utrudnione.
7Ile trzeba mieś długu żeby ogłosić upadłość?
Wystarczy, że posiadasz przynajmniej jeden dług, które spłaty nie możesz wykonać - stałeś się niewypłacalny. Jednak nie można na to pytanie odpowiedzieć wskazując konkretną kwotę ponieważ sytuacja osobista i majątkowa każdego dłużnika jest inna. Najlepszym rozwiązaniem jest przeanalizowanie Twojej sytuacji przez osobę zajmującym się doradztwem z zakresu oddłużenia.
8Co mi daje upadłość?
Najważniejszą cechą przeprowadzonego postępowania upadłościowego jest oddłużenie - prawie wszystkie długi zostaną umorzone zaraz po zakończeniu postępowania lub bezpośrednio po wykonaniu planu spłaty. Komornicy zawieszą, a następnie umorzą postępowania przeciwko Tobie. Skończą się wizyty windykatorów ponieważ od momentu ogłoszenia upadłości Twoimi zobowiązaniami zajmuje się syndyk.
9Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?
Długi z tytułu pożyczek i kredytów zostaną umorzone bezpośrednio po zakończeniu postępowania lub po wykonaniu planu spłaty. Długi np. alimentacyjne, kary, grzywny i odszkodowania nie podlegają umorzeniu.
10Czy mogę sprzedać majątek przed upadłością?
Nie zalecamy podejmowania czynności majątkowych przed upadłością. Może zostać to potraktowane jako działanie na szkodę wierzycieli. Likwidację majątku proszę zostawić syndykowi.
11Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Najprostszą drogą napisania wniosku jest udanie się po pomoc do pełnomocnika zajmującego się oddłużeniami- polecamy korzystać z usług doradców restrukturyzacyjnych ich listę znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Przeanalizuje on Twoją sytuację, pomoże skompletować dokumenty i złoży wniosek za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych - w skrócie KRZ. Jeżeli jednak chcesz zrobić to samemu możesz wniosek złożyć w wersji papierowej do właściwego Sądu. Załącz wszystkie dokumenty dot. zadłużenia, majątku i sytuacji osobistej.

Pytania upadłych

1Co robi syndyk?
Syndyk spisuje cały majątek upadłego (o ile taki posiada - ruchomości, nieruchomości i udziały). Dokonuje wyceny majątku upadłego oraz jego zbycia. Syndyk informuje wszystkich wierzycieli, urzędy, pracodawcę i komorników w postępowaniu na podstawie oświadczenia upadłego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości. Zajmuje się również przygotowaniem projektu podziału zgromadzonych środków oraz propozycji planu spłaty jaki będzie realizował upadły po zakończeniu upadłości lub umorzeniem jego zobowiązań.
2Ile kosztuje upadłość?
W postępowaniu upadłościowym ponoszone są koszty postępowania - wysyłka korespondencji, opłaty związane z pozyskiwaniem informacji i dokumentów oraz wynagrodzeniem syndyka. Koszty są pokrywane z funduszy masy upadłości lub przez Skarb Państwa.
3Ile trwa upadłość?
Minimalny czas trwania upadłości to 3miesiące. Jednak w zależności od skomplikowania sprawy może on wynosić nawet kilka lat.
4Czy po ogłoszeniu upadłości można wziąć kredyt?
Nie
5Czego nie można robić po ogłoszeniu upadłości?
Po ogłoszeniu upadłości nie można: - zaciągać nowych zobowiązań - sprzedawać majątku - kupować ruchomości i nieruchomości
6Co dzieje się z alimentami po ogłoszeniu upadłości?
Jeżeli to Ty jesteś świadczeniobiorcą, będą one wypłacane bez wpływu na postępowanie. Jeżeli to Ty masz wypłacać alimenty to syndyk powinien zająć się przekazywaniem Twoich środków do świadczeniobiorcy - zajęcie wynagrodzenia będzie powiększone o kwotę alimentów i przekazane świadczeniobiorcy.
7Czy syndyk zajmie moje wynagrodzenie?
Tak syndyk zajmuje wynagrodzenie lub świadczenie zgodnie z przepisami prawa.

Pytania kupujących nieruchomości od syndyka

1Czy zakup od syndyka jest bezpieczny?
Tak, zakup od syndyka jest w 100% bezpieczny. Każda sprzedaż wiąże się z sporządzeniem umowy kupna sprzedaży jako umowy cywilno prawnej. W przypadku nieruchomości jest to akt notarialny.
2Ile wynoszą koszty zakupu od syndyka?
Koszty zakupu nieruchomości od syndyka obejmują tylko i wyłącznie koszty aktu notarialnego - PCC w wysokości 2% wartości nabywanej nieruchomości, taksa notarialna zgodnie z wyliczeniem notariusza oraz wszystkie opłaty. Opłaty te uiszcza się u notariusza. Syndykowi wpłaca się na rachunek bankowy masy upadłości jedynie kwotę równą wartości zakupionego przedmiotu.
3Wygrałem przetarg, co dalej?
Po rozstrzygnięciu przetargu syndyk skontaktuje się z osobami, które brały w nim udział. Osoba, która wygrała przetarg zostanie poinformowana o kolejnych krokach procesu zakupu oraz o wybranej Kancelarii Notarialnej. Wszystkie dokumenty dotyczące nieruchomości oraz upadłości niezbędne do aktu notarialnego zostaną uzyskane z urzędów przez syndyka i przez niego opłacone.